Regulamin

 REGULAMIN EGo
§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) został przygotowany zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/ w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 2. 2. Niniejszy regulamin określa reguły korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą portalu Ego (https://ego.emco.net.pl/). 
 3. 3. Administratorem portalu jest Emco Marcin Rutkowski, ul. Grażyny 15, p.228, 02-548 Warszawa, REGON: 017101334, NIP: 1131270321
 4. 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  1. 1. telefonicznie pod nr tel. +48 22 406 52 45, 
  2. 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: admin@ego.emco.net.pl.
 5. 5. Koniecznym warunkiem do rejestracji własnego konta na portalu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§1.1 Usługi i zasady korzystania z Portalu

 1. 1. Usługa polega na możliwości publikowaniu na niniejszym portalu określonych treści za pomocą narzędzi dostępnych na stronie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (w tym w szczególności do publikacji wpisów, opinii i pytań oraz ofert i ogłoszeń), a także na pośrednictwie w kontakcie między składającym i akceptującym ofertę.
 2. 2. Administratorowi przysługuje prawo do zarządzania, moderowania i kontrolowania treści udostępnianych na Portalu poprzez ich ukrywanie lub usuwanie w przypadku ich niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. 3. Treści publikowane na Portalu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach serwisu.
 4. 4. Zabronione jest publikowanie treści o charakterze niezgodnym z prawem w szczególności: naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, w tym dobra osobiste Administratora, wypełniających znamiona przestępstw lub zachęcających do ich popełnienia, a także treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności o charakterze: wulgarnym, obraźliwym, oszczerczym, propagującym nietolerancję na jakimkolwiek tle, zachęcających do agresji, godzących w dobre imię Administratora, a także treści pornograficznych oraz innych treści naruszających zasady etyki i moralności publicznej lub działające na szkodę serwisu.
 5. 5. Administratorowi przysługuje prawo usunięcia, zawieszenie Konta Użytkownika lub ograniczenia możliwości korzystania z Portalu lub jego części w związku z uzasadnionym podejrzeniem nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zostanie wówczas powiadomiony o przyczynach podjętych przez Administratora działań za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. 6. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, lub, którego uprawnienia na portalu zostały ograniczone nie jest uprawniony do Rejestracji nowego Konta bez zgody Administratora.
 7. 7. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień niniejszego regulaminu Administrator ma również prawo:
  1. 1. udzielić Użytkownikowi upomnienia za pomocą poczty elektronicznej;
  2. 2. udzielić Użytkownikami ostrzeżenia za pomocą poczty elektronicznej.
 8. 8. Udzielenie Użytkownikowi upomnienia lub ostrzeżenia nie jest obligatoryjnym elementem procedury upominawczej.
 9. 9. Administrator jest uprawniony do rozwiązania wszelkich umów z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik pomimo uprzedniego wezwania go przez Administratora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 10. 10. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie niezgodne z prawem działania związane z korzystaniem z Portalu, a także może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą przed Administratorem, innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi. 
 11. 11. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

§2. Definicje

 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są pojęcia:
  1. 1. Dane – rozumie się przez to jakiekolwiek informacje oraz treści, w szczególności dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), które Użytkownik umieszcza w serwisie https://ego.emco.net.pl/ za pośrednictwem Konta lub dostępnych formularzy;
  2. 2. Dostawca Systemu Płatności – rozumie się przez to wskazanych w Regulaminie operatorów elektronicznego systemu płatności, odpowiadających za prawidłowość wykonania usługi przekazu płatności dokonanych przez Użytkowników na rzecz Administratora;
  3. 3. Konsument – rozumie się przez to Użytkownika będącego osobą fizyczną, dokonującego z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. 4. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z serwisu https://ego.emco.net.pl/ za pomocą dostępnych w Serwisie narzędzi;
  5. 5. Gość – rozumie się przez to każdego użytkownika sieci internetowej odwiedzającego stronę internetową https://ego.emco.net.pl/ bez dokonywania rejestracji;
  6. 6. Sprzedający – Użytkownik publikujący ofertę w Portalu;
  7. 7. Kupujący – Użytkownik chcący dokonać ze Sprzedającym transakcji w związku z Ofertą wystawioną przez Sprzedającego w ramach Portalu;
  8. 8. Konto – rozumie się przez to przestrzeń serwisową serwisu https://ego.emco.net.pl/, w której Użytkownik zamieszcza dotyczące go Dane na potrzeby korzystania z serwisu https://ego.emco.net.pl/ lub w celu zawarcia Umowy z Administratorem;
  9. 9. PDF – rozumie się przez to format plików opracowany przez spółkę Adobe Systems, służący do prezentacji treści tekstowo graficznych (ang. portable document format);
  10. 10. Serwis/Portal – rozumie się przez to oprogramowanie oraz bazy danych udostępnione pod adresem https://ego.emco.net.pl/;
  11. 11. Przedmiot oferty/ogłoszenia – rozumie się przez to usługę bądź przedmiot, którego dotyczy oferta umieszczana na stronie https://ego.emco.net.pl/ przez Użytkownika;
  12. 12. Rejestracja – rozumie się przez to czynność, polegającą na założeniu Konta za pośrednictwem panelu rejestracji, udostępnionego przez Administratora za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/;
  13. 13. Umowa – rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika;
  14. 14. Usługa – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną, opisane w niniejszym Regulaminie;
  15. 15. Zamówienie – rozumie się przez to czynność, polegającą za złożeniu przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/ oświadczenia woli w zakresie wyboru Usługi, celem zawarcia z Administratorem Umowy z obowiązkiem zapłaty;

§3 Ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Emco Marcin Rutkowski, ul. Grażyny 15, p.228, 02-548 Warszawa, tel. +48 22 406 52 45, admin@ego.emco.net.pl, REGON: 017101334, NIP: 1131270321.
 2. 2. Dane osobowe udostępnione na portalu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Użytkownika z Portalu i E-Forum Ego, a także w celach statystycznych.
 3. 3. Administrator może powierzyć ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie wynikającym z ust. 2.
 4. 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.2016 Nr 119) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. 5. Administrator nie odpowiada za dane osobowe przesyłane przez Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio do innych Użytkowników. 
 6. 6. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://ego.emco.net.pl/zalaczniki.

§4 Rejestracja

 1. 1. Możliwość rejestracji i logowania do serwisu https://ego.emco.net.pl/ zostanie udostępniona Użytkownikom po uruchomieniu tej funkcjonalności przez Administratora.
 2. 2. Rejestracja w serwisie https://ego.emco.net.pl/ wymaga: 
  1. 1. utworzenia przez Użytkownika indywidualnego Konta;
  2. 2. zaakceptowania treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, prawidłowego wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy z Administratorem, której przedmiotem będą Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/;
  3. 3. wyrażenia zgody na wykonanie Usług przez Administratora przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, przy jednoczesnej utracie prawa do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Administratora.
 3. 3. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne. Konto tworzy się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego w serwisu https://ego.emco.net.pl/ wraz z podaniem imienia i nazwiska, nazwy użytkownika i adresu poczty elektronicznej oraz wybraniem hasła dostępu do Konta.
 4. 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że Dane podane w momencie Rejestracji są zgodne z rzeczywistością, a także że jest on uprawniony do dysponowania tymi Danymi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Danych niezgodnych z rzeczywistością lub dotyczących osób trzecich.
 5. 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie rejestracji w Portalu o oraz inne wymagane prawem informacje.
 6. 6. W chwili potwierdzenie rejestracji między Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora opisane w niniejszym Regulaminie.
 7. 7. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości w wybrany przez Administratora sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Administrator może zawiesić lub zablokować działanie Konta.
 8. 8. Konto jest przypisane do wskazanego podczas rejestracji użytkownika i nie może zostać bez zgody Administratora, wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, zbyte na rzecz osoby trzeciej.
 9. 9. Podczas rejestracji Użytkownik będzie mógł wskazać indywidualny nick (nazwę użytkownika) przypisany do Konta, pod którym będzie występował na Portalu.
 10. 10. Podczas rejestracji lub edycji Konta możliwe będzie wgranie grafiki lub zdjęcia przedstawiającego wizerunek Użytkownika przypisanej do Konta (awatar).
 11. 11. Awatar powinien spełniać wymagania wskazywane przez Portal podczas edycji Konta bądź Rejestracji.

§4.1 Logowanie

 1. 1. Po rejestracji Użytkownik  otrzymuje możliwość korzystania z konta.
 2. 2. Logowanie się do serwisu https://ego.emco.net.pl/ następuje poprzez użycie Danych przekazanych przez Użytkownika w chwili zakładania Konta. 
 3. 3. Korzystanie rozwiązań automatycznego logowania, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
 4. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim Danych umożliwiających logowanie do serwisu https://ego.emco.net.pl/, w szczególności loginu oraz hasła dostępu do Konta.

§4.2 Usuwanie konta

 1. 1. Usunięcie Konta na Portalu możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta lub przesłanie oświadczenia o woli likwidacji Konta na adres email: admin@ego.emco.net.pl.
 2. 2. Wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają wszystkie umowy łączące Administratora z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu.
 3. 3. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest skuteczne od chwili jego dokonania i nie jest podstawą do zwrotu środków wpłaconych za jakiekolwiek usługi, które w związku z usunięciem Konta nie zostały w pełni zrealizowane.
 4. 4. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do wszystkich informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 5. 5. Mimo usunięcia Konta Administrator pozostaje uprawniony do korzystania z treści umieszczonych prze Użytkownika na portalu zgodnie z postanowieniami §7.1. ust. 28.

§5 E-kartoteka, E-dokumenty, E-zarządzanie

 1. 1. Użytkownikom Portalu – mieszkańcom nieruchomości zarządzanych lub administrowanych przez Emco Marcin Rutkowski, Administrator udostępnia możliwość internetowego dostępu do dokumentacji związanej z ich lokalami oraz części dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością.
 2. 2. Dostęp do kartotek lokali Administrator udostępnia za pomocą portalu www.e-kartoteka.pl.
 3. 3. Za pomocą zakładki E-Zarządzanie, Administrator umożliwia Użytkownikom m.in. zdalne uczestnictwo w Walnych zebraniach wspólnot czy możliwość zdalnego podpisywania uchwał.
 4. 4. Zakładka E-Zarządzanie przenosi użytkownika na platformę www.trello.com.
 5. 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących na powyższych platformach oraz wykorzystywać je wyłącznie w celach związanych z zarządzaniem określoną nieruchomością. 
 6. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu powyższych serwisów.
 7. 7. Dostęp Użytkownika do funkcjonalności E-kartoteka, E-dokumenty oraz E-zarządzanie jest ograniczony do nieruchomości, w której użytkownik jest właścicielem lokalu.

§6 E-Forum EGo.

 1. 1. E-Forum EGo jest przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników portalu Ego. Jest ono polem do dyskusji  między innymi na tematy związane z nieruchomościami zarządzanymi przez Emco Marcin Rutkowski. 
 2. 2. Możliwość komunikacji na E-Forum EGo, następuje za pomocą dostępnego dla użytkowników Forum lub za pomocą Telekonferencji za pośrednictwem innego portalu.

§6.1 Forum

 1. 1. Użytkownik publikuje swoje wypowiedzi na forum na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
 2. 2. Zabronione jest publikowanie na Forum treści o charakterze niezgodnym z prawem w szczególności: naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, w tym dobra osobiste Administratora, wypełniających znamiona przestępstw lub zachęcających do ich popełnienia.
 3. 3. Zabronione jest również publikowanie treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności o charakterze: wulgarnym, obraźliwym, oszczerczym, propagującym nietolerancję na jakimkolwiek tle, zachęcających do agresji, godzących w dobre imię Administratora, a także treści pornograficznych oraz innych treści naruszających zasady etyki i moralności publicznej.
 4. 4. Zakazane są wszelkie formy publikacji reklam, w tym w szczególności zamieszczanie linków do innych witryn. 
 5. 5. Użytkownicy powinni tworzyć wątki i zadawać pytania związane z motywem przewodnim portalu jakim jest zarządzanie nieruchomościami.
 6. 6. Użytkownicy powinni starać się dbać o poprawność i kulturę językową swoich wypowiedzi.
 7. 7. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym organom. 
 8. 8. Administratorowi przysługuje prawo moderowania treści publikowanych przez Użytkowników na Forum, polegające w szczególności na:
  1. 1. możliwości zamykania wątków, których tematyka została wyczerpana
  2. 2. możliwości usuwania wątków lub komentarzy o charakterze niezgodnym z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności postanowień ustępów 2-5 niniejszego paragrafu.
 9. 9. Administratorowi przysługuje również uprawnienie do archiwizowania wątków, w przypadku braku aktywności przez okres dłuższy niż 60 dni
 10. 10. W przypadku naruszania przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu na Forum Administrator uprawniony jest również do stosowania sankcji względem użytkowników wskazanych w §1.1. niniejszego Regulaminu

§6.2 Telekonferencja

 1. 1. Komunikacja za pomocą telekonferencji odbywa się za pośrednictwem portalu discord.com., po zarejestrowaniu się użytkownika na portalu discord.com.
 2. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie portalu discord.com.
 3. 3. Zgadzając się na połączenia telekonferencyjne za pomocą platformy discord.com użytkownik akceptuje wszystkie warunki, regulaminy i politykę prywatności obowiązujące na tej platformie.

§7 Oferty wymiany dóbr i usług oraz oferty pracy

 1. 1. Administrator umożliwia wystawianie na Portalu w zakładkach „NIERUCHOMOŚCI” oraz „OGŁOSZENIA” ofert i ogłoszeń wymiany dóbr i usług oraz ofert pracy lub ogłoszeń zapotrzebowania na konkretne usługi.
 2. 2. Za pomocą zakładki „NIERUCHOMOŚCI” Administrator umożliwia użytkownikom publikację ogłoszeń związanych z obrotem i najmem nieruchomości za pośrednictwem portalu http://nieruchomosci.emco.net.pl/, po zalogowaniu i akceptacji regulaminu obowiązującego na tym portalu.
 3. 3. Usługi udostępniania na Portalu Ofert są realizowane przez Administratora odpłatnie zgodnie z cennikiem znajdującym się na Portalu oraz nieodpłatnie (Ego, ogłoszenia różne).
 4. 4. Portal nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia możliwość bezpośredniego prezentowania ofert.
 5. 5. Oferty i Ogłoszenia publikowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

§7.1 Publikacja Ofert

 1. 1. Treść Oferty powinna spełniać wymagania niniejszego Regulaminu (w szczególności do treści Ofert odnoszą się również wymagania §1.1. oraz §6.1 Regulaminu), odpowiadać stanowi faktycznemu, być zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne Portalu. 
 2. 2. Administrator uprawniony jest do moderowania ogłoszeń/ofert na zasadach opisanych w §1.1. ust. 2 i 5.
 3. 3. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
 4. 4. Użytkownik może wyznaczyć cenę za przedmiot danej oferty w złotych polskich (wraz z kwotą podatku VAT, jeżeli znajduje on zastosowanie) oraz ewentualnie zaznaczyć, że cena podlega negocjacji lub Przedmiot jest oferowany za darmo.
 5. 5. Użytkownik może dopuścić możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę.
 6. 6. Cena wyznaczona przez Sprzedającego powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, może dodatkowo obciążyć Kupującego również rzeczywistymi kosztami dostawy, wskazanymi w ofercie.
 7. 7. Użytkownik zobligowany jest opisać stan w jakim znajduje się Przedmiot (nowy lub używany) (za wyjątkiem ofert w kategoriach „USŁUGI” oraz „PRACA”) w możliwie dokładny, konkretny i zupełny oraz zgodny z prawdą sposób.
 8. 8. W treści Ogłoszenia nie wskazuje się danych kontaktowych. Dane osoby wystawiającej Ofertę należy podać w odpowiednim formularzu na Portalu.
 9. 9. Przedmiotem Oferty może być jedynie Przedmiot znajdujący się w posiadaniu (władaniu) Użytkownika go oferującego oraz znajdujący się na terytorium Polski (za wyjątkiem ofert w kategoriach „USŁUGI” oraz „PRACA”).
 10. 10. Konieczne jest wskazanie czy Przedmiot stanowi oznaczona sztuka, kilka sztuk czy zestaw/komplet. Możliwe jest dodanie w treści oferty informacji o dostępności Przedmiotu w różnych specyfikacjach, wersjach lub kolorach (za wyjątkiem ofert w kategoriach „USŁUGI” oraz „PRACA”).
 11. 11. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości żądania dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez Administratora sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Administrator może zawiesić lub zablokować działanie Konta lub wstrzymać emisję Ogłoszenia.
 12. 12. Oferta określa również sposób dostarczenia/odbioru/dostawy Przedmiotu do Kupującego.
 13. 13. Jednego przedmiotu może w danym czasie dotyczyć tylko jedna Oferta.
 14. 14. Możliwość odbioru Przedmiotu oferty może zostać określona w kilku lokalizacjach. Konieczne jest wówczas dokładne określenie w Ogłoszeniu lokalizacji (adres/ punkt odbioru/ miejsce), w których możliwy będzie odbiór zamówienia.
 15. 15. Celem Ofert zamieszczanych w Portalu nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy, a ewentualne umowy zawierane są między Użytkownikami poza Portalem.
 16. 16. Administrator uprawniony jest do zmiany Kategorii, do której przypisany został dany przedmiot, jeśli kategoria ta nie będzie odpowiednią.
 17. 17. Oferta powinna zostać przypisana przez Użytkownika do jednej kategorii, odpowiadającej przedmiotowi oferty.
 18. 18. Przedmiot oferty może być równocześnie przypisany wyłącznie do jednej kategorii.
 19. 19. Użytkownik może usunąć ogłoszenie w trakcie jego emisji. Mimo usunięcia Ogłoszenia Administrator pozostaje uprawniony do korzystania z treści umieszczonych przez Użytkownika na portalu zgodnie z postanowieniami §7.1. ust. 28.
 20. 20. Administrator uprawniony jest do usuwania ofert zamieszczonych nieprawidłowo w kategoriach bezpłatnych.
 21. 21. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie przez Użytkowników w tytule lub treści Ogłoszenia propozycji/chęci dokonania jakiegokolwiek zakupu, adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź innych danych, których portal umożliwił publikację w oznaczonych miejscach.
 22. 22. Przedmiotami Ofert lub Ogłoszeń nie mogą być przedmioty, których obrót narusza przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej), jak również których wprowadzenie do obrotu może naruszać dobre obyczaje.
 23. 23. Przedmiotami oferty nie mogą być w szczególności: 
  1. 1. usługi o charakterze seksualnym;
  2. 2. przedmioty wyłączone z obrotu;
  3. 3. przedmioty pochodzące z kradzieży lub innych przestępstw;
  4. 4. przedmioty co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny, lub są one składnikami masy upadłościowej, sanacyjnej albo są objęte postępowaniem egzekucyjnym;
 24. 24. Powyższe przedmioty nie mogą również stanowić dodatków dołączanych do przedmiotów ofert.
 25. 25. Użytkownik umieszcza ofertę na Stronie za pomocą dostępnych na Portalu narzędzi (m.in. wypełniając odpowiedni formularz).
 26. 26. Użytkownik może załączyć do Oferty za pomocą dostępnego formularza zdjęcia przedstawiające Przedmiot Oferty.
 27. 27. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza, Użytkownikowi zostanie wysłana wiadomości e-mail, na adres przypisany do jego Konta, zostanie również nadany numer zamówienia.
 28. 28. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Administratora.
 29. 29. Oferta jest aktywna przez okres (1 miesiąc / kwartał / pół roku / rok) wskazany przez Sprzedającego podczas jej publikowania od dnia jej publikacji, chyba że została wcześniej zbyta, lub użytkownik ją usunął, albo nie spełnia standardów niniejszego Regulaminu, na skutek czego została usunięta przez Administratora. Powyższe nie dotyczy bezpłatnych ofert. 
 30. 30. Od momentu publikacji Oferty Sprzedającego obowiązuje jej treść. 
 31. 31. Sprzedający ma możliwość dokonywania zmian w treści ofert do momentu akceptacji oferty przez Kupującego.
 32. 32. W celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia Administrator ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia.
 33. 33. Administrator ma prawo wezwać Użytkownika do uzupełnienia opisu Ogłoszenia jeśli nie przedstawia on wystarczająco Przedmiotu Oferty.
 34. 34. Administrator ma prawo do edycji, usunięcia części lub całości Ogłoszenia, w tym dołączonych do niego zdjęć, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. 1. powszechnie uznane za obraźliwe;
  2. 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  3. 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
  4. 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów;
  5. 5. wprowadzające w błąd.
 35. 35. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniony zostanie formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości.
 36. 36. Z chwilą publikacji Oferty/Ogłoszenia Użytkownik zezwala Administratorowi na nieodpłatne posługiwanie się jej elementami w celach promocyjnych (w szczególności znakami, logotypami, wizerunkiem, opisem oraz zamieszczonymi grafikami). Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Oferty/Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook).
 37. 37. Administrator nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania treści Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 38. 38. Z chwilą publikacji oferty Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Administratora przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, co oznacza jednoczesne utracenie prawa do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Administratora.
 39. 39. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z przyczyny usunięcia ogłoszenia przez Użytkownika, zbycia Przedmiotu Ogłoszenia, zmiany dokonanej w Ofercie lub usunięciu Oferty, zawieszenia/usunięcia konta Użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu pobrana za umieszczenie Ogłoszenia opłata nie podlega zwrotowi także za niewykorzystany okres.
 40. 40. Administrator nie odpowiada za:
 1. 1. brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia;
 2. 2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń;
 3. 3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych;
 4. 4. składane przez Użytkowników oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 5. 5. Płatność za umieszczanie Ofert i Ogłoszeń odbywa się na zewnętrznej stronie zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego Regulaminu.

§7.2 Zawieranie umowy miedzy Użytkownikami 

 1. 1. Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawieranej miedzy Sprzedającym a Kupującym na skutek akceptacji oferty.
 2. 2. Usługi dostawy i płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Administrator nie jest stroną i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. 3. Administrator nie gwarantuje, że strony wywiążą się właściwie z zawartej Umowy.
 4. 4. Administrator nie jest odpowiedzialny za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 5. 5. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem zawartej między nimi umowy. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą zarzuty Kupującego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

§8 Płatności 

 1. 1. Wysokość opłat za wykonanie Usługi przez Administratora jest każdorazowo przekazywana Użytkownikowi przez Administratora przed zawarciem Umowy i odpowiada wartości pieniężnej wskazanej cenniku Usług na stronie.
 2. 2. Wszelkie kwoty na Platformie https://ego.emco.net.pl/ są wyrażone w złotym polskim (PLN).
 3. 3. Wszelkie usługi, oraz oferty które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) zawierają wliczony podatek (VAT) w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. 4. Administrator akceptuje płatności wykonywane za pośrednictwem metod udostępnianych przez Dostawców Systemów Płatności.
 5. 5. Użytkownik jest zobowiązany dokonać wyboru metody płatności w trakcie procedury składania Zamówienia spośród metod udostępnianych przez Administratora.
 6. 6. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w trakcie składania Zamówienia.
 7. 7. W przypadku niezarejestrowania płatności przez Administratora zamówienie zostanie anulowane. 
 8. 8. Rozliczenia transakcji dokonywanych kartą kredytową oraz za pośrednictwem systemu przelewów elektronicznych przeprowadzane są przez Dostawcę Systemu Płatności – Portal Przelewy24.pl: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 9. 9. Skorzystanie z wybranej formy płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Użytkownikowi przez Dostawcę Systemu Płatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Dostawcę Systemu Płatności Danych Osobowych na potrzeby realizowanej transakcji.
 10. 10. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych Konta niezbędnych do wystawienia przez Administratora faktury VAT niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 
 11. 11. Faktura VAT za opłacone Usługi oferowane przez Administratora jest dostarczana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika.
 12. 12. Administrator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT na podstawie danych przypisanych do Konta Użytkownika i doręczy na adres poczty elektronicznej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wykonania Usługi.
 13. 13. Wszelkie działania mające na celu obejście systemu płatności lub niewłaściwego użycia kodu promocyjnego mogą skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz mogą wiązać się z powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika.

§8.1 Kody promocyjne

 1. 1. Administrator umożliwia korzystania z kodów promocyjnych wewnątrz Serwisu. Warunkiem korzystania z kodów promocyjnych jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Administrator określa zasady przyznawania kodów promocyjnych i informuje o tym użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. 3. W celu wykorzystania kodu promocyjnego, Użytkownik powinien wprowadzić kod promocyjny w formularzu dodawania Ogłoszenia.
 4. 4. Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne świadczenia lub usługi dostępne w Serwisie.
 5. 5. Niewykorzystany kod promocyjny przepada. Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora z tytułu niewykorzystanego kodu promocyjnego.
 6. 6. Prawidłowe użycie ważnego i aktualnego kodu promocyjnego skutkuje obniżeniem ceny wybranych usług oferowanych w Portalu.
 7. 7. Okres ważności kodu promocyjnego określa Administrator. Ogłoszeniodawca otrzymuje informację o okresie ważności kodu promocyjnego jednocześnie z udostępnieniem kodu promocyjnego.

§9. Warunki reklamacji

 1. 1. Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika z należytą starannością. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Każda reklamacja powinna zawierać:
 1. 1. dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę Użytkownika wybraną przez Użytkownika  przy utworzeniu Konta;
 2. 2. określenie przedmiotu umowy;
 3. 3. okoliczności uzasadniające reklamację;
 4. 4. żądnie reklamacji.
 5. 5. Reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi należy zgłosić droga elektroniczną na adres  admin@ego.emco.net.pl lub za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na Portalu (https://ego.emco.net.pl/zalaczniki – załącznik nr 2).
 6. 6. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie informacji dotyczących reklamacji potrzebnych do jej rozpatrzenia. Okres oczekiwania na uzupełnienie informacji nie jest zaliczany do terminu rozpatrywania reklamacji.
 7. 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej za pośrednictwem którego reklamacja została złożona.

§10.    Odstąpienie od Umowy z Administratorem

 1. 1.    Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Portalu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny.
 1. 2.    Realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, na adres:  admin@ego.emco.net.pl. Oświadczenie może być złożone poprzez wypełnienie i wysłanie Administratorowi elektronicznego formularza dostępnego na Portalu. (https://ego.emco.net.pl/zalaczniki – załącznik nr 1).
 1. 3.    Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa jeśli za zgodą Użytkownika będącego Konsumentem Administrator wykonał Umowę przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. 4.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy z Administratorem, Administrator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§11 Wymagania Techniczne

 1. 1. Do korzystania z Portalu, w tym do publikacji treści, składania ofert oraz ich przyjmowania, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. 1. Posiadanie urządzenia końcowego zaopatrzonego w system operacyjny Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
  2. 2. procesor: 1 GHz,
  3. 3. pamięć RAM: 1 GB,
  4. 4. łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,
  5. 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  6. 6. zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę Java Script oraz plików cookies: Internet Explorer (wersja min. 7.0), Google Chrome (wersja min. 11.0), Firefox (wersja min. 3.5), Opera (wersja min. 10.0) lub Safari (wersja min. 5.0).
 2. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, ani przerwy w dostawie lub funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Użytkownika ze specyfikacją wskazaną w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 3. 3. Administrator, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu dołoży należytych starań, aby zapewnić jego  nieprzerwane działanie. 
 4. 4. Administrator zastrzega możliwość występowania przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu, m. in. w celu rozwoju strony internetowej  czy usuwania możliwych awarii.
 5. 5. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcje Portalu mogą być ograniczone lub niedostępne.
 6. 6. Jeśli z winy Administratora Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do Portalu, jego  podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub logowania (awaria Portalu) Administrator przedłuży czas emisji Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia powyższych okoliczności o:

12h – w przypadku awarii Portalu trwającej do 3h;

24h – w przypadku awarii Portalu trwającej powyżej 3h do 24h;

§12. Prawa własności intelektualnej

1.    Wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/oraz będące składnikiem Usług, w szczególności znaki towarowe, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, stanowią przedmiot praw autorskich bądź praw własności przemysłowej przysługujących Administratorowi. Bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub rozpowszechniania przedmiotu praw własności intelektualnej, w tym przedmiotów praw autorskich lub praw własności przemysłowej, o których mowa powyżej, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

2.    Prawo do korzystania z informacji pozyskanych za pośrednictwem serwisu https://ego.emco.net.pl/ nie może być przenoszone na osoby trzecie. O ile prawo takie nie zostało udzielone przez Administratora w sposób pisemny pod rygorem nieważności, Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:

 1. 1. wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania lub wykonywania innych form przekazywania informacji pochodzących z serwisu https://ego.emco.net.pl/ wraz z zawartymi w nim informacjami gospodarczych osobom trzecim;
 2. 2. udostępniania, przekazywania i ujawniania informacji uzyskanych z serwisu https://ego.emco.net.pl/, ich części lub elementów, w tym komentarzy i danych, w jakiejkolwiek postaci i formie, zapisie lub sposobie, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jeśli Administrator nie wyraził na to wyraźnej zgodę w formie pisemnej;
 3. 3. publikowania całości, części lub elementów serwisu https://ego.emco.net.pl/, a także udostępniania serwisu https://ego.emco.net.pl/z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych;
 4. 4. wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów serwisu https://ego.emco.net.pl/.
 5. 5. dokonywania jakiejkolwiek translacji języka oprogramowania serwisu https://ego.emco.net.pl/w celu poznania jego kodu źródłowego, odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji.

§13. Postanowienia końcowe

 1. 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.
 2. 2. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zachowaniem następujących zasad: 
  1. 1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych
  2. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. 3. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie https://ego.emco.net.pl/oraz poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w chwili Rejestracji. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu https://ego.emco.net.pl/po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.
 4. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 )oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
 5. 5. Administrator może podejmować działania mające na celu potwierdzenie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa. 
 6. 6. Administrator może dokonywać potwierdzenia zgodności publikowanych Ogłoszeń z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa oraz weryfikacji ich poprawności i aktualności. W powyższym zakresie Administrator może korzystać ze wszelkich dostępnych metod w tym z instytucji „tajemniczego klienta” w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez innych Użytkowników oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.
 7. 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub zostanie uznane za nieważne, nie narusza to ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnych postanowień Administrator niezwłocznie wprowadzi postanowienia, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień nieważnych. 
 8. 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o powyższej procedurze znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 9. 9. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej internetowej platformy rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 10. 10. Ewentualne spory, które mogą powstać pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………………, dnia …… ………………………..… …..…… roku
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………………………
(adres e-mail)

…………………………………………………………………………
(numer telefonu)

Emco Marcin Rutkowski

ul. Grażyny 15, p.228

02-548 Warszawa 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………..……………………………………, wykonując uprawnienie, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług związanej z realizacją zamówienia o numerze  …………………………………………………………………..…………………………… zawartej przeze mnie dnia ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….
(Podpis)

POUCZENIE:

1.    formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Konsumenta zamiaru odstąpienia od umowy;

2.    formularz należy wysłać na adres  admin@ego.emco.net.pl. w terminie 14 dni od zawarcia umowy;

3.    prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy [art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)].

Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego

…………………………………, dnia …… ………………………..… …..…… roku
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………………………
(adres e-mail)

…………………………………………………………………………
(numer telefonu)

Emco Marcin Rutkowski

ul. Grażyny 15, p.228

02-548 Warszawa 

Dotyczy zamówienia nr …………………………………………………………….

Okoliczności uzasadniające reklamację:

Żądnie reklamacji: 

…………………………………………………………….
(Podpis)

POUCZENIE:

1.    formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Konsumenta zamiaru złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowo wykonaną umową przez Administratora;

2.    formularz należy wysłać na adres  admin@ego.emco.net.pl.

3.    wypełnienie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.