POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W FIRMIE EMCO MARCIN RUTKOWSKI

PREAMBUŁA

Mając na względzie fakt, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności art. 24 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”) Firma EMCO Marcin Rutkowski uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby: 

  • przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, 
  • oraz aby móc to wykazać,
  • jak również wdrożyć odpowiednie polityki ochrony danych osobowych proporcjonalnie do czynności przetwarzania,

została wydana niniejsza Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Firmy EMCO Marcin Rutkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 p. 228, NIP: 1131270321; REGON: 017101334 (dalej „Polityka”). Dokument ten zawiera poniższe informacje i jest do wglądu w siedzibie firmy.

SPIS TREŚCI

1 DEFINICJE

2 CEL POLITYKI

3 ZAKRES PODMIOTOWY

4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY

5 WYZNACZENIE I OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

6 POZOSTAŁE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA; OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA

7 WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

10 OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH

11 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

12 WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE; ZABEPIECZENIA FIZYCZNE DANYCH OSOBOWYCH

13 ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

14 OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI

15 REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

16 SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

17 OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, OBOWIĄZEK ICH ZABEZPIECZENIA I OCHRONY

19 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZEŃ

20 WARUNKI NISZCZENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

21 WEJŚCIE W ŻYCIE